Жанры тэксту – Как определить жанр текста 🚩 как определить прозаический жанр 🚩 Гуманитарные науки

Содержание

5. Жанры навуковага стылю. Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковага тэксту

Жанры навуковага стылю – канкрэтныя разнавіднасці навуковых тэкстаў, якія адрозніваюцца па функцыях і структуры, напрыклад, навуковы артыкул, рэцэнзія, рэферат і інш. Гэтыя жанры навуковых тэкстаў аб’яднаны агульнымі ўласцівасцямі, яны з’яўляюцца другаснымі жанрамі (складаюцца на аснове арыгінальных, першасных тэкстаў).

Звычайна пад тэкстам маюць на ўвазе менавіта пісьмовы прадукт маўленча-мысліцельнай дзейнасці чалавека, ён істотна адрозніваецца ад вуснага маўлення. Пісьмовы тэкст максімальна стандартызаваны і ўнармаваны. Кампазіцыйна навуковы тэкст утрымлівае тры часткі: уступную (аглядную), асноўную і заключную (выніковую). Выбар кампазіцыі навуковага тэксту залежыць ад розных фактараў: пастаўленай навуковай задачы, метаду даследавання, навукі, жанру, традыцый, індывідуальнага стылю аўтара.

У жанравых адносінах навуковы стыль з’яўляецца адным з самых разнастайных. Асноўнымі жанрамі навукова-вучэбнага падстылю з’яўляюцца

анатацыя, рэферат, канспект, тэзісы.

Рэферат (ад лац. reffereдакладваць, паведамляць’) – сціслае, кампазіцыйна арганізаванае, адэкватнае паводле сэнсу выкладанне зместу крыніцы інфармацыі (кнігі, артыкула, даследавання). Мэта рэферата – перадаць асноўную, галоўную інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў першасным тэксце, новыя і істотныя звесткі. Рэферат павінен быць інфарматыўным, вызначацца паўнатой выкладання, аб’ектыўна перадаваць змест тэксту (кнігі). Рэферат можа быць рэпрадуктыўным, які ўзнаўляе змест першаснага тэксту, і прадуктыўным, які ўтрымлівае крытычны, творчы аналіз і асэнсаванне тэксту крыніцы.

Сярод рэпрадуктыўных рэфератаў вылучаюць рэферат-канспект і рэферат-рэзюмэ. Прадуктыўныя рэфераты прадстаўлены рэфератам-аглядам (некалькіх тэкстаў або розных пунктаў гледжання) і

рэфератам-дакладам, які мае разгорнуты характар і побач з аналізам інфармацыі дае аб’ектыўную ацэнку стану праблемы.

У структуры рэферата кожнага тыпу можна выдзеліць тры асноўныя кампаненты:

– бібліяграфічнае апісанне;

– рэфератыўны тэкст;

– даведачны апарат.

Як і кожны навуковы тэкст, рэферат мае пэўную кампазіцыю:

– уступ (уводзіны), дзе прыводзяцца выходныя звесткі пра тэкст, інфармацыя пра аўтара, тэма і праблема даследавання;

– пералік асноўных пытанняў і праблем, пра якія гаворыцца ў першакрыніцы, вызначэнне кампазіцыі тэксту;

– аналіз самых важных, на думку аўтара, пытанняў, наяўнасць ілюстрацыйнага матэрыялу;

– агульныя высновы, вынікі па разгледжаных праблемах тексту.

Трэба адзначыць, што мова рэферата ўтрымлівае характэрныя для дадзенага жанру навуковага стылю клішэ, якія выкарыстоўваюцца ў пэўных частках тэксту рэферата (

аўтар аналізуе праблему…; далей разглядаецца…; такім чынам, аўтар прыходзіць да высновы, што…).

Анатацыя (ад лац. “аnnotatio” – заўвага) – сціслая характарыстыка тэксту з пункту гледжання зместу, формы і іншых асаблівасцей.

Сутнасць і прызначэнне анатацыі заключаецца ў тым, што яна дае кароткую (сціслую) характарыстыку інфармацыі і адказвае на пытанне, пра што гаворыцца ў тэксце. Анатацыя дае агульнае ўяўленне пра змест твора, можа даваць папярэднюю інфармацыю пра незнаёмы тэкст і тым самым дапамагае ў пошуку і адборы неабходнай інфармацыі.

Вызначаюць наступныя віды анатацый: даведачныя, рэкамен-давальныя, агульныя, спецыялізаваныя, групавыя

і інш. Аднак у навуковай дзейнасці найбольшае распаўсюджанне атрымалі даведачныя анатацыі.

Кожная анатацыя мае дзве абавязковыя часткі:

1) бібліяграфічнае апісанне – перад тэкстам анатацыі даюцца выходныя даныя (аўтар, назва, месца і час выдання) у намінатыўнай форме. Гэтыя даныя магчыма ўключаць і ў першую частку анатацыі;

2) тэкст анатацыі. Звычайна анатацыя складаецца з дзвюх частак. У першай частцы фармулюецца асноўная тэма тэксту, артыкула; у другой частцы пералічваюцца (называюцца) асноўныя палажэнні, задачы, робяцца высновы.

Суб’ект дзеяння ў анатацыі звычайна не называецца, таму што ён зразумелы, вядомы з кантэксту; актыўна ўжываюцца пасіўныя канструкцыі. У анатацыі вызначаецца, што новага змяшчае дадзены твор у параўнанні з іншымі. Галоўная памылка пры складанні анатацыі – празмернасць інфармацыі з тэксту, паўторы, неабавязковыя фразы, наяўнасць уласных ацэнак. Анатацыя мае строга лагічную кампазіцыю, кожная частка яе павінна пачынацца з чырвонага радка.

Тэзісы – коратка сфармуляванае асноўнае палажэнне даклада, навуковага артыкула. У тэзісах лагічна і сцісла выкладаецца асноўная думка. Кожны тэзіс, які складае звычайна асобны абзац, асвятляе нейкую мікратэму. Тэзісы з’яўляюцца адным з найбольш устойлівых з пункту гледжання нарматыўнасці жанраў навуковага стылю. Да тэзісаў прад’яўляюцца патрабаванні стылістычнай чысціні і аднароднасці мовы, у іх недапушчальныя эмацыянальна-экспрэсіўныя сродкі, змешванне форм розных жанраў (анатацыі, рэзюмэ, плана і г.д.).

Такім чынам, сферы прымянення навуковага стылю вельмі шырокія і разнастайныя. Апошнім часам з улікам навукова-тэхнічнай рэвалюцыі ў грамадстве гэты стыль аказвае дастаткова моцны ўплыў на літаратурную мову. Таму кожны спецыяліст павінен добра ведаць навуковую тэрміналогію сваёй спецыяльнасці, умела карыстацца рознымі жанрамі навуковага стылю ў залежнасці ад сітуацый у сваёй прафесійнай дзейнасці.

Літаратура

1. Булахов, М.Г. Основные вопросы сопоставительной стилистики русского и белорусского языков / М.Г. Булахов. – Минск, 1979.

2. Винокур, Т.Т. Закономерности стилистического использования языковых единиц / Т.Т. Винокур. – М., 1980.

3. Губкіна, А.В., Зразікава, В.А. Беларуская мова. Эканамічная лексіка. – Мінск, 2009. – 200 с.

3. Каўрус, А.А. Стылістыка беларускай мовы / А.А. Каўрус. – Мінск, 1960.

4. Каўрус, А.А. Культура слова / А.А. Каўрус. – Мінск, 1983.

5. Ляшчынская, В.А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка / В.А. Ляшчынская. – Мінск, 2001.

6. Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеянняў. – Мінск, 1976.

7. Пумпянский, А.Л. Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе / А.Л. Пумпянский. – М.: Наука, 1974. – С. 56 – 65.

8. Розенталь, Д.Э. Практическая стилистика русского языка / Д.Э. Розенталь – М., 1965. – С. 68 – 69.

9. Справочник-практикум. Культура устной и письменной речи делового человека. Для самообразования. – Минск: Флинта, Наука, 1997.

10. Сямешка, Л.І. Курс беларускай мовы / Л.І. Сямешка, І.Р. Шкраба, З.І. Бадзевіч. – Мінск, 1996.

11. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка беларускай мовы / М.Я. Цікоцкі. – Мінск, 1976.

12. Юрэвіч, А.К. Стылістыка беларускай мовы / А.К. Юрэвіч. – Мінск, 1983.

5. Жанры навуковага стылю. Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковага тэксту

Жанры навуковага стылю – канкрэтныя разнавіднасці навуковых тэкстаў, якія адрозніваюцца па функцыях і структуры, напрыклад, навуковы артыкул, рэцэнзія, рэферат і інш. Гэтыя жанры навуковых тэкстаў аб’яднаны агульнымі ўласцівасцямі, яны з’яўляюцца другаснымі жанрамі (складаюцца на аснове арыгінальных, першасных тэкстаў).

Звычайна пад тэкстам маюць на ўвазе менавіта пісьмовы прадукт маўленча-мысліцельнай дзейнасці чалавека, ён істотна адрозніваецца ад вуснага маўлення. Пісьмовы тэкст максімальна стандартызаваны і ўнармаваны. Кампазіцыйна навуковы тэкст утрымлівае тры часткі: уступную (аглядную),

асноўную і заключную (выніковую). Выбар кампазіцыі навуковага тэксту залежыць ад розных фактараў: пастаўленай навуковай задачы, метаду даследавання, навукі, жанру, традыцый, індывідуальнага стылю аўтара.

У жанравых адносінах навуковы стыль з’яўляецца адным з самых разнастайных. Асноўнымі жанрамі навукова-вучэбнага падстылю з’яўляюцца анатацыя, рэферат, канспект, тэзісы.

Рэферат (ад лац. reffereдакладваць, паведамляць’) – сціслае, кампазіцыйна арганізаванае, адэкватнае паводле сэнсу выкладанне зместу крыніцы інфармацыі (кнігі, артыкула, даследавання). Мэта рэферата – перадаць асноўную, галоўную інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў першасным тэксце, новыя і істотныя звесткі. Рэферат павінен быць інфарматыўным, вызначацца паўнатой выкладання, аб’ектыўна перадаваць змест тэксту (кнігі). Рэферат можа быць

рэпрадуктыўным, які ўзнаўляе змест першаснага тэксту, і прадуктыўным, які ўтрымлівае крытычны, творчы аналіз і асэнсаванне тэксту крыніцы.

Сярод рэпрадуктыўных рэфератаў вылучаюць рэферат-канспект і рэферат-рэзюмэ. Прадуктыўныя рэфераты прадстаўлены рэфератам-аглядам (некалькіх тэкстаў або розных пунктаў гледжання) і рэфератам-дакладам, які мае разгорнуты характар і побач з аналізам інфармацыі дае аб’ектыўную ацэнку стану праблемы.

У структуры рэферата кожнага тыпу можна выдзеліць тры асноўныя кампаненты:

– бібліяграфічнае апісанне;

– рэфератыўны тэкст;

– даведачны апарат.

Як і кожны навуковы тэкст, рэферат мае пэўную кампазіцыю:

– уступ (уводзіны), дзе прыводзяцца выходныя звесткі пра тэкст, інфармацыя пра аўтара, тэма і праблема даследавання;

– пералік асноўных пытанняў і праблем, пра якія гаворыцца ў першакрыніцы, вызначэнне кампазіцыі тэксту;

– аналіз самых важных, на думку аўтара, пытанняў, наяўнасць ілюстрацыйнага матэрыялу;

– агульныя высновы, вынікі па разгледжаных праблемах тексту.

Трэба адзначыць, што мова рэферата ўтрымлівае характэрныя для дадзенага жанру навуковага стылю клішэ, якія выкарыстоўваюцца ў пэўных частках тэксту рэферата (аўтар аналізуе праблему…; далей разглядаецца…; такім чынам, аўтар прыходзіць да высновы, што…).

Анатацыя (ад лац. “аnnotatio” – заўвага) – сціслая характарыстыка тэксту з пункту гледжання зместу, формы і іншых асаблівасцей.

Сутнасць і прызначэнне анатацыі заключаецца ў тым, што яна дае кароткую (сціслую) характарыстыку інфармацыі і адказвае на пытанне, пра што гаворыцца ў тэксце. Анатацыя дае агульнае ўяўленне пра змест твора, можа даваць папярэднюю інфармацыю пра незнаёмы тэкст і тым самым дапамагае ў пошуку і адборы неабходнай інфармацыі.

Вызначаюць наступныя віды анатацый: даведачныя, рэкамен-давальныя, агульныя, спецыялізаваныя, групавыя і інш. Аднак у навуковай дзейнасці найбольшае распаўсюджанне атрымалі даведачныя анатацыі.

Кожная анатацыя мае дзве абавязковыя часткі:

1) бібліяграфічнае апісанне – перад тэкстам анатацыі даюцца выходныя даныя (аўтар, назва, месца і час выдання) у намінатыўнай форме. Гэтыя даныя магчыма ўключаць і ў першую частку анатацыі;

2) тэкст анатацыі. Звычайна анатацыя складаецца з дзвюх частак. У першай частцы фармулюецца асноўная тэма тэксту, артыкула; у другой частцы пералічваюцца (называюцца) асноўныя палажэнні, задачы, робяцца высновы.

Суб’ект дзеяння ў анатацыі звычайна не называецца, таму што ён зразумелы, вядомы з кантэксту; актыўна ўжываюцца пасіўныя канструкцыі. У анатацыі вызначаецца, што новага змяшчае дадзены твор у параўнанні з іншымі. Галоўная памылка пры складанні анатацыі – празмернасць інфармацыі з тэксту, паўторы, неабавязковыя фразы, наяўнасць уласных ацэнак. Анатацыя мае строга лагічную кампазіцыю, кожная частка яе павінна пачынацца з чырвонага радка.

Тэзісы – коратка сфармуляванае асноўнае палажэнне даклада, навуковага артыкула. У тэзісах лагічна і сцісла выкладаецца асноўная думка. Кожны тэзіс, які складае звычайна асобны абзац, асвятляе нейкую мікратэму. Тэзісы з’яўляюцца адным з найбольш устойлівых з пункту гледжання нарматыўнасці жанраў навуковага стылю. Да тэзісаў прад’яўляюцца патрабаванні стылістычнай чысціні і аднароднасці мовы, у іх недапушчальныя эмацыянальна-экспрэсіўныя сродкі, змешванне форм розных жанраў (анатацыі, рэзюмэ, плана і г.д.).

Такім чынам, сферы прымянення навуковага стылю вельмі шырокія і разнастайныя. Апошнім часам з улікам навукова-тэхнічнай рэвалюцыі ў грамадстве гэты стыль аказвае дастаткова моцны ўплыў на літаратурную мову. Таму кожны спецыяліст павінен добра ведаць навуковую тэрміналогію сваёй спецыяльнасці, умела карыстацца рознымі жанрамі навуковага стылю ў залежнасці ад сітуацый у сваёй прафесійнай дзейнасці.

Літаратура

1. Булахов, М.Г. Основные вопросы сопоставительной стилистики русского и белорусского языков / М.Г. Булахов. – Минск, 1979.

2. Винокур, Т.Т. Закономерности стилистического использования языковых единиц / Т.Т. Винокур. – М., 1980.

3. Губкіна, А.В., Зразікава, В.А. Беларуская мова. Эканамічная лексіка. – Мінск, 2009. – 200 с.

3. Каўрус, А.А. Стылістыка беларускай мовы / А.А. Каўрус. – Мінск, 1960.

4. Каўрус, А.А. Культура слова / А.А. Каўрус. – Мінск, 1983.

5. Ляшчынская, В.А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка / В.А. Ляшчынская. – Мінск, 2001.

6. Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеянняў. – Мінск, 1976.

7. Пумпянский, А.Л. Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе / А.Л. Пумпянский. – М.: Наука, 1974. – С. 56 – 65.

8. Розенталь, Д.Э. Практическая стилистика русского языка / Д.Э. Розенталь – М., 1965. – С. 68 – 69.

9. Справочник-практикум. Культура устной и письменной речи делового человека. Для самообразования. – Минск: Флинта, Наука, 1997.

10. Сямешка, Л.І. Курс беларускай мовы / Л.І. Сямешка, І.Р. Шкраба, З.І. Бадзевіч. – Мінск, 1996.

11. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка беларускай мовы / М.Я. Цікоцкі. – Мінск, 1976.

12. Юрэвіч, А.К. Стылістыка беларускай мовы / А.К. Юрэвіч. – Мінск, 1983.

5. Жанры навуковага стылю. Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковага тэксту

Жанры навуковага стылю – канкрэтныя разнавіднасці навуковых тэкстаў, якія адрозніваюцца па функцыях і структуры, напрыклад, навуковы артыкул, рэцэнзія, рэферат і інш. Гэтыя жанры навуковых тэкстаў аб’яднаны агульнымі ўласцівасцямі, яны з’яўляюцца другаснымі жанрамі (складаюцца на аснове арыгінальных, першасных тэкстаў).

Звычайна пад тэкстам маюць на ўвазе менавіта пісьмовы прадукт маўленча-мысліцельнай дзейнасці чалавека, ён істотна адрозніваецца ад вуснага маўлення. Пісьмовы тэкст максімальна стандартызаваны і ўнармаваны. Кампазіцыйна навуковы тэкст утрымлівае тры часткі: уступную (аглядную), асноўную і заключную (выніковую). Выбар кампазіцыі навуковага тэксту залежыць ад розных фактараў: пастаўленай навуковай задачы, метаду даследавання, навукі, жанру, традыцый, індывідуальнага стылю аўтара.

У жанравых адносінах навуковы стыль з’яўляецца адным з самых разнастайных. Асноўнымі жанрамі навукова-вучэбнага падстылю з’яўляюцца анатацыя, рэферат, канспект, тэзісы.

Рэферат (ад лац. reffereдакладваць, паведамляць’) – сціслае, кампазіцыйна арганізаванае, адэкватнае паводле сэнсу выкладанне зместу крыніцы інфармацыі (кнігі, артыкула, даследавання). Мэта рэферата – перадаць асноўную, галоўную інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў першасным тэксце, новыя і істотныя звесткі. Рэферат павінен быць інфарматыўным, вызначацца паўнатой выкладання, аб’ектыўна перадаваць змест тэксту (кнігі). Рэферат можа быць рэпрадуктыўным, які ўзнаўляе змест першаснага тэксту, і прадуктыўным, які ўтрымлівае крытычны, творчы аналіз і асэнсаванне тэксту крыніцы.

Сярод рэпрадуктыўных рэфератаў вылучаюць рэферат-канспект і рэферат-рэзюмэ. Прадуктыўныя рэфераты прадстаўлены рэфератам-аглядам (некалькіх тэкстаў або розных пунктаў гледжання) і рэфератам-дакладам, які мае разгорнуты характар і побач з аналізам інфармацыі дае аб’ектыўную ацэнку стану праблемы.

У структуры рэферата кожнага тыпу можна выдзеліць тры асноўныя кампаненты:

– бібліяграфічнае апісанне;

– рэфератыўны тэкст;

– даведачны апарат.

Як і кожны навуковы тэкст, рэферат мае пэўную кампазіцыю:

– уступ (уводзіны), дзе прыводзяцца выходныя звесткі пра тэкст, інфармацыя пра аўтара, тэма і праблема даследавання;

– пералік асноўных пытанняў і праблем, пра якія гаворыцца ў першакрыніцы, вызначэнне кампазіцыі тэксту;

– аналіз самых важных, на думку аўтара, пытанняў, наяўнасць ілюстрацыйнага матэрыялу;

– агульныя высновы, вынікі па разгледжаных праблемах тексту.

Трэба адзначыць, што мова рэферата ўтрымлівае характэрныя для дадзенага жанру навуковага стылю клішэ, якія выкарыстоўваюцца ў пэўных частках тэксту рэферата (аўтар аналізуе праблему…; далей разглядаецца…; такім чынам, аўтар прыходзіць да высновы, што…).

Анатацыя (ад лац. “аnnotatio” – заўвага) – сціслая характарыстыка тэксту з пункту гледжання зместу, формы і іншых асаблівасцей.

Сутнасць і прызначэнне анатацыі заключаецца ў тым, што яна дае кароткую (сціслую) характарыстыку інфармацыі і адказвае на пытанне, пра што гаворыцца ў тэксце. Анатацыя дае агульнае ўяўленне пра змест твора, можа даваць папярэднюю інфармацыю пра незнаёмы тэкст і тым самым дапамагае ў пошуку і адборы неабходнай інфармацыі.

Вызначаюць наступныя віды анатацый: даведачныя, рэкамен-давальныя, агульныя, спецыялізаваныя, групавыя і інш. Аднак у навуковай дзейнасці найбольшае распаўсюджанне атрымалі даведачныя анатацыі.

Кожная анатацыя мае дзве абавязковыя часткі:

1) бібліяграфічнае апісанне – перад тэкстам анатацыі даюцца выходныя даныя (аўтар, назва, месца і час выдання) у намінатыўнай форме. Гэтыя даныя магчыма ўключаць і ў першую частку анатацыі;

2) тэкст анатацыі. Звычайна анатацыя складаецца з дзвюх частак. У першай частцы фармулюецца асноўная тэма тэксту, артыкула; у другой частцы пералічваюцца (называюцца) асноўныя палажэнні, задачы, робяцца высновы.

Суб’ект дзеяння ў анатацыі звычайна не называецца, таму што ён зразумелы, вядомы з кантэксту; актыўна ўжываюцца пасіўныя канструкцыі. У анатацыі вызначаецца, што новага змяшчае дадзены твор у параўнанні з іншымі. Галоўная памылка пры складанні анатацыі – празмернасць інфармацыі з тэксту, паўторы, неабавязковыя фразы, наяўнасць уласных ацэнак. Анатацыя мае строга лагічную кампазіцыю, кожная частка яе павінна пачынацца з чырвонага радка.

Тэзісы – коратка сфармуляванае асноўнае палажэнне даклада, навуковага артыкула. У тэзісах лагічна і сцісла выкладаецца асноўная думка. Кожны тэзіс, які складае звычайна асобны абзац, асвятляе нейкую мікратэму. Тэзісы з’яўляюцца адным з найбольш устойлівых з пункту гледжання нарматыўнасці жанраў навуковага стылю. Да тэзісаў прад’яўляюцца патрабаванні стылістычнай чысціні і аднароднасці мовы, у іх недапушчальныя эмацыянальна-экспрэсіўныя сродкі, змешванне форм розных жанраў (анатацыі, рэзюмэ, плана і г.д.).

Такім чынам, сферы прымянення навуковага стылю вельмі шырокія і разнастайныя. Апошнім часам з улікам навукова-тэхнічнай рэвалюцыі ў грамадстве гэты стыль аказвае дастаткова моцны ўплыў на літаратурную мову. Таму кожны спецыяліст павінен добра ведаць навуковую тэрміналогію сваёй спецыяльнасці, умела карыстацца рознымі жанрамі навуковага стылю ў залежнасці ад сітуацый у сваёй прафесійнай дзейнасці.

Літаратура

1. Булахов, М.Г. Основные вопросы сопоставительной стилистики русского и белорусского языков / М.Г. Булахов. – Минск, 1979.

2. Винокур, Т.Т. Закономерности стилистического использования языковых единиц / Т.Т. Винокур. – М., 1980.

3. Губкіна, А.В., Зразікава, В.А. Беларуская мова. Эканамічная лексіка. – Мінск, 2009. – 200 с.

3. Каўрус, А.А. Стылістыка беларускай мовы / А.А. Каўрус. – Мінск, 1960.

4. Каўрус, А.А. Культура слова / А.А. Каўрус. – Мінск, 1983.

5. Ляшчынская, В.А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка / В.А. Ляшчынская. – Мінск, 2001.

6. Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеянняў. – Мінск, 1976.

7. Пумпянский, А.Л. Информационная роль порядка слов в научной и технической литературе / А.Л. Пумпянский. – М.: Наука, 1974. – С. 56 – 65.

8. Розенталь, Д.Э. Практическая стилистика русского языка / Д.Э. Розенталь – М., 1965. – С. 68 – 69.

9. Справочник-практикум. Культура устной и письменной речи делового человека. Для самообразования. – Минск: Флинта, Наука, 1997.

10. Сямешка, Л.І. Курс беларускай мовы / Л.І. Сямешка, І.Р. Шкраба, З.І. Бадзевіч. – Мінск, 1996.

11. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка беларускай мовы / М.Я. Цікоцкі. – Мінск, 1976.

12. Юрэвіч, А.К. Стылістыка беларускай мовы / А.К. Юрэвіч. – Мінск, 1983.

Виды и жанры журналистики: информационные, аналитические

Рассмотрим все основные виды и жанры журналистики. Для каждого дам определение и в качестве дополнения предоставлю несколько интересных примеров. Вся классификация будет идти по Тертычному.

Основные виды и жанры журналистики

Основные виды и жанры журналистики

Что такое жанр

Основные виды и жанры журналистикиОсновные виды и жанры журналистики

Жанр — это вид художественных произведений, характеризующийся теми или иными сюжетными и стилистическими признаками. Скажем так, это конвенция о согласовании сигналов. Тех сигналов, которые подает автор.

Если к примеру, мы видим, что стоит жанр роман, то понимаем, что тут будет достаточно большой объем произведения. Там скорее всего будут какие-то приключения и насыщенный сюжет.

Если видим, что стоит семейная сага, то понимаем, что будет идти повествование о жизни какой-нибудь семьи. Будет много сюжетных линий. Если это комедия, то мы будем готовы к различным смешным поворотам.

То есть сам жанр дает нам какую-то наводку, что следует ожидать от данного произведения.

Жанр — это также и инструмент (форма произведения). Причем они могут смешиваться. И на самом деле в чистом виде существуют очень редко. Гораздо сложнее найти в чистом виде репортаж или заметку, нежели определенное смешение (гибрид).

Но чтобы смешивать жанр, мы должны владеть каждым из них в чистом виде. Только после этого можно экспериментировать.

Жанры в этом смысле еще дают возможность оценивать произведения не с точки зрения художественно-литературной ценности, а объективно. То есть наличия в нем определенных признаков.

К примеру, если будем дальше писать заметки, то мы выработаем ряд признаков, по которым этот жанр будет оцениваться.

Таким образом, мы вырабатываем критерий оценки произведения. Ведь оценивать литературный труд по типу нравится или нет является очень неблагодарным делом.

Система жанров или виды журналистики

Ниже можно увидеть классическую систему жанров или основные виды журналистики:

 • Информационная публицистика
 • Аналитическая публицистика
 • Художественная публицистика

Каждый из видов имеет свои определенные жанры. Ниже мы их рассмотрим.

Информационные жанры журналистики

В информационных жанрах журналистики мы даем только информацию. Мы не делаем оценок и не стараемся как-то осмыслить данное событие. Мы просто о нем рассказываем.

Основные информационные жанры журналистики с примерами

Основные информационные жанры журналистики с примерами

Жанры:

 • Заметка
 • Репортаж
 • Интервью
 • Информационная корреспонденция
 • Информационный отчет
 • Блиц-опрос
 • Вопрос-ответ
 • Некролог
Заметка

Заметка — это небольшое информационное сообщение, которое содержит обычную новость. Жанр состоит из заголовка, лида и текста.

Пример информационного содержания заметкиПример информационного содержания заметкиПример заметки

Заголовок может содержать главную мысль заметки. Лид — это подзаголовок. Он содержит краткое описание основного текста заметки. Отвечаем на вопросы: что, где и когда. При создании основного текста отвечаем на те же вопросы, но уже подробно.

Информационная корреспонденция

Информационная корреспонденция представляет собой предмет, явление, единичное событие или действие. Она может включать в себя фактологическое описание предмета (что, где, когда). А также некоторые элементы оценки автора, предписания или прогноза.

Пример информационной корреспонденции в журналистикеПример информационной корреспонденции в журналистикеИнформационная корреспонденция

Ее целью является сообщить некоторые лежащие на поверхности параметры отображаемого явления.

По сути корреспонденция близка к репортажу, но таковым никогда не является. Ведь автор никогда не присутствует на месте события. В тексте это чувствуется.

Репортаж

Жанр репортаж возникает в результате развернутого применения метода наблюдения и тщательной фиксации в ее результатах.

Пример репортажа как жанра журналистикиПример репортажа как жанра журналистикиПример репортажа

Автор данного жанра всегда пытается создать эффект присутствия путем описания каких-то деталей, настроений, обстановки и так далее. Когда читаем репортаж, то создается впечатление, что мы находимся в гуще события.

Информационный отчет

Информационный отчет отличается сухостью подачи информации. Часто используется канцеляризм. У этого жанра всегда специфический предмет.

Пример информационного отчета как жанра в журналистикеПример информационного отчета как жанра в журналистикеИнформационный отчет

Обычно это событие, которое совершается в форме обмена информации. Например, конференции, заседания, собрания или семинары.

Если мы видим сухое описание какого-то заседания или конференции, то сразу понимаем, что это информационный отчет.

Информационное интервью

Интервью сформировано в стиле вопрос-ответ. В самом материале всегда заложен информационный повод. То есть из-за чего разговаривают именно с этим человеком.

Пример жанра информационного интервью в журналистикеПример жанра информационного интервью в журналистикеЖанр информационное интервью

Видно, что под заголовком сначала идет информационный повод, затем вопрос и ответ на него.

Блиц-опрос

По методу получения информации блиц-опрос немного похож на интервью. Отличие лишь в том, что в интервью много вопросов задают одному человеку. А в блиц-опросе многим людям задают один и тот же вопрос.

Такой опрос обычно сопровождается фотографиями тех, кого опрашивают. Информация посвящена какой-то определенной теме. Обычная привязка тоже идет по информационному поводу.

Пример блиц-опроса в информационном жанре журналистикиПример блиц-опроса в информационном жанре журналистикиБлиц-опрос

Тут опрашивают людей разного пола, профессий и возраста. Собственно, это в опросе и сообщается.

Некролог

В некрологе указывается про смерть человека, а также краткая информация о нем. Но еще уделяется внимание достижениям человека. Что он сделал, какое значение имел в обществе и так далее.

Некролог как информационный жанр в журналистикеНекролог как информационный жанр в журналистикеПример некролога

Аналитические жанры журналистики

В аналитических жанрах журналистики автор может проявить себя. Он старается дать оценку тем или иным событиям, с чем-то их сравнить и сделать определенные выводы.

Разбираем основные аналитические жанры журналистики

Разбираем основные аналитические жанры журналистики

Жанры:

 • Комментарий
 • Корреспонденция
 • Статья
 • Журналистское расследование
 • Аналитические отчеты
 • Аналитическое интервью
 • Аналитический опрос
 • Беседа
 • Социологическое резюме
 • Анкета
 • Мониторинг
 • Рейтинг
 • Рецензия
 • Обозрение
 • Обзор СМИ
 • Прогноз
 • Версия
 • Эксперимент
 • Письмо
 • Исповедь
 • Рекомендация (совет)
 • Аналитический пресс-релиз
Аналитическое интервью

Аналитическое интервью содержит в себе анализ факта и отвечает на вопросы: почему? каким образом? что это значит? и так далее.

Роль автора заключается в том, чтобы своими вопросами задать направление анализа, которое осуществляет интервьюируемое лицо.

Аналитическое интервью как жанр в журналистикеАналитическое интервью как жанр в журналистикеАналитическое интервью

В примере сначала вводится социально-значимая проблема после чего задается тон анализу. Затем идет само интервью. Оно посвящено не столько информационному поводу, сколько мнению эксперта в заявленной проблеме.

Рецензия

Рецензия содержит критический отзыв о произведениях художественной литературы, науки, искусства и так далее.

Целью является не просто осветить данное информационное явление. Нужно проанализировать его значение или культуру в той среды, для которой оно вышло. Это может быть спектакль, фильм и так далее.

Пример рецензии как жанра журналистикиПример рецензии как жанра журналистикиРецензия

В примере заявляется, что будет анализироваться и кто будет анализировать. А дальше идет анализ (рецензия).

Статья

Статья является главным аналитическим жанром. Здесь наблюдается глубинный анализ актуальных, общественно значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей.

Статья как жанр журналистикиСтатья как жанр журналистикиСтатья

Аналитика предмета создана так чтобы читатели смогли и дальше размышлять над интересующими ими вопросами.

Виды статьи:

 1. Общеисследовательская — автор может вести речь о направлениях политического и экономического развития страны. Или же он может рассуждать об уровнях нравственности. В основу анализа часто берутся крупные проблемы.
 2. Тактико-аналитическая — в основе лежат актуальные, практические проблемы. Например, промышленность, сельское хозяйство, предпринимательство и так далее. То есть тут идут уже мелкие проблемы.
 3. Полемическая — это ответ на уже опубликованную статью. Это могут быть какие-то политические оппоненты, художественные критики, которые придерживаются другой позиции.
Пример тактико-аналитической статьи как жанра в журналистикеПример тактико-аналитической статьи как жанра в журналистикеТактико-аналитическая статья
Аналитический отчет

Предметами использования аналитического отчета являются различные доклады, конференции, собрания и так далее. Здесь показывается взаимосвязь выводов, оценок в речах выступающих и выносится оценка выступления участников мероприятия.

Пример аналитического отчета в журналистикеПример аналитического отчета в журналистикеАналитический отчет

Это своего рода отчет-объяснение или оценка причин, проблемы или какого-то процесса.

Комментарий

С помощью комментария можно выражать свое отношение к различным событиям, создавать связанные с ним проблемы и задачи.

Пример комментария в аналитическом жанре журналистикиПример комментария в аналитическом жанре журналистикиКомментарий как жанр журналистики

В таком жанре журналистики всегда присутствует анализ какого-то явления, уделяется большое внимание на главные факты, дается их оценка и прогноз события. Обязательно должен присутствовать вывод.

Аналитическая корреспонденция

Аналитическая корреспонденция выясняет причины события или явления. Определяет их ценность, дает прогноз развития и так далее.

Пример аналитической корреспонденции в жанре журналистикиПример аналитической корреспонденции в жанре журналистикиАналитическая корреспонденция

Первоисточником сообщения является автор. Главным предметом данного жанра выступает один самый важный факт события. А остальные более мелкие детали являются лишь дополнительным материалом для освещения.

Журналистское расследование

Журналистское расследование включает в себя элементы статьи, корреспонденции и репортажа. Предметом выступает общественно значимая тема.

Небольшой пример журналистского расследования как аналитический жанрНебольшой пример журналистского расследования как аналитический жанрЖурналистское расследование

Определяются причины и виновники данного события. Идет поиск решения проблемы. Автор принимает непосредственное участие в расследовании. Благодаря этому его аудитория тоже находится в центре истории.

Выявляется сопоставление фактов, изучаются улики, идет поиск виновных и так далее.

Аналитический опрос

Аналитический опрос очень схож с информационным в виде ответа на вопрос. Единственное, в данном жанре присутствуют элементы аналитики. Ведь автор задает еще и такие вопросы, как: в чем причина, как это объяснить, почему и так далее.

Небольшой пример аналитического опроса как жанра журналистикиНебольшой пример аналитического опроса как жанра журналистикиПример аналитического опроса

Очень часто такой жанр используется в общественно-политических и деловых изданиях.

Беседа

Беседа схожа с интервью. Отличием является то, что автор не только может задавать вопросы, но и сам выстраивать содержание будущего текста. Данный жанр хорошо использовать, когда тема не сразу может поддаваться истолкованию.

Беседа как жанр журналистикиБеседа как жанр журналистикиПример беседы
Социологическое резюме

В социологическом резюме публикуются краткие итоги различных соц-исследований. Автор может комментировать эти данные исследований и публиковать их в разной последовательности.

Пример социологического резюме в аналитической журналистикеПример социологического резюме в аналитической журналистикеСоциологическое резюме
Анкета

Анкета очень хорошо помогает журналистам в сборе разнообразной информации. При анкетировании задается много вопросов для широкого круга людей. В результате возникает своеобразная публикация с определенными чертами.

Пример анкеты в аналитическом жанре журналистикиПример анкеты в аналитическом жанре журналистикиАнкета
Мониторинг

Мониторинг — это отслеживание какого-то явления и замер определенных его параметров. Предметом являются конкретные характеристики данного явления.

Пример мониторинга в аналитическом жанре журналистикиПример мониторинга в аналитическом жанре журналистикиМониторинг
Рейтинг

В рейтинге предоставляется ранжирование схожих явлений по определенному признаку. Проводится аналогия и сравнение предметов.

Пример простого рейтинга в аналитическом жанре журналистикиПример простого рейтинга в аналитическом жанре журналистикиПример простого рейтинга

Данный жанр очень часто используется в различных сферах деятельности. Это может быть рейтинг политиков, бизнес-компаний, спортсменов, музыкантов и так далее.

Обозрение

В обозрении наглядно освещаются мысли обозревателя и общественных событий. Обозреватель формирует интерес у своей аудитории, рассказывает ей о различных событиях.

В этом жанре происходит наблюдение за определенными событиями с последующим их анализом.

Обзор СМИ

В обзорах СМИ изучают информацию и подводят итоги по различным литературным публикациям, теле и радио программ. Могут рассматриваться темы, обсуждаемые прессой. Автор может информировать о том, что публикуют другие издания.

Прогноз

В прогнозе дается суждения автора о том, что будет в будущем в тех или иных явлениях. В качестве авторов тут в основном выступает не журналист, а различные эксперты, ученые и специалисты.

Прогноз как жанр аналитической журналистикиПрогноз как жанр аналитической журналистикиПрогноз
Версия

Версия состоит из неполных доказательств. Здесь нет конкретных выводов. Наблюдается лишь метод исследования в виде домыслов и вымыслов.

Пример версии в аналитической журналистикеПример версии в аналитической журналистикеВерсия
Эксперимент

Эксперимент в журналистике проводится по любому поводу. Здесь речь идет об специально организованной журналистом предметно-практической ситуации.

Пример эксперимента в аналитическом жанре журналистикиПример эксперимента в аналитическом жанре журналистикиЭксперимент
Письмо

Письмо в СМИ — это более простая форма публикации. Иногда издания публикуют читательские письма чтобы разнообразить материал.

Так появляются различные мнения об определенных ситуациях. К тому же это помогает читателям ощутить свой вклад в развитие самого издания.

Пример жанра письма в журналистикеПример жанра письма в журналистикеПисьмо

Письма читателей могут быть адресованы конкретным личностям, группам или населению страны.

Исповедь

Предметом исповеди является внутренний мир автора. Здесь он объясняет какой-то поступок, делится своим опытом, дает примеры для преодоления беды.

Пример исповеди в аналитическом жанре журналистикеПример исповеди в аналитическом жанре журналистикеИсповедь
Рекомендация (совет)

Рекомендация (совет) — эта информация, в которой содержатся способы решения определенных задач. Как правило, такой жанр журналистики публикуется в виде инструкции. Здесь автор объясняет почему нужно сделать так и что это даст.

Небольшой пример рекомендации в жанре аналитической журналистикиНебольшой пример рекомендации в жанре аналитической журналистикиПример рекомендации
Аналитический пресс-релиз

В аналитическом пресс-релизе рассказываются о достоинствах какой-нибудь компании или специалиста. Анализируются качества и достоинства для общественной аудитории.

Иногда приводятся различные доказательства того, что эта компания успешно может решить определенные проблемы общества. В качества аргументов приводятся примеры успешной деятельности.

Пример аналитического пресс-релиза в журналистикеПример аналитического пресс-релиза в журналистикеАналитический пресс-релиз

Художественно-публицистические жанры журналистики

В художественно-публицистических жанрах журналистики тексты отличаются тем, что в них есть больше средств выразительности. Мы уже не стремимся только дать информацию. Мы можем облечь ее в какую-то красивую форму:

 • Размышления
 • Наблюдения
 • Красивое описание и так далее

Рассматриваем основные художественно-публицистические жанры журналистики

Рассматриваем основные художественно-публицистические жанры журналистики

Жанры:

 • Эссе
 • Очерк
 • Фельетон
 • Памфлет
 • Пародия
 • Сатирический комментарий
 • Житейская история
 • Легенда
 • Эпитафия
 • Колонка
Очерк

Очерк считается королем художественно-публицистических жанров. С точки зрения подготовки и написания, это самый сложный жанр.

Пример очерка в художественно-публицистическом жанре журналистикиПример очерка в художественно-публицистическом жанре журналистикиЖанр журналистики очерк

В основе очерка лежит репортажное (наглядно-образное) и исследовательское (аналитическое) начало.

Причем развернутость этого репортажного начала воспринимается, как преобладание художественного метода. В то время упор автора на анализ предмета изображения, выявление его взаимосвязей выступает как доминирование исследовательского, теоретического метода.

Портретный очерк

Предметом портретного очерка выступает личность. Причем характер героя дается в каких-то нетривиальных ситуациях. Фишкой является показать обычного человека при необычных обстоятельствах.

Пример портретного очерка в журналистикеПример портретного очерка в журналистикеПортретный очерк

В примере сначала идет информационный повод. Затем идет описание. В нем описываются различные ситуации, где высвечиваются личностные качества героя. Доброта, помощь и так далее.

В этом и суть портретного очерка. Показать, как обычный человек меняет судьбы других.

Проблемный очерк

Предметом отображения проблемного очерка выступает проблемная ситуация. В аналитических жанрах это тоже встречается. Поэтому такой очерк часто путают со статьей.

Развитие проблемы в очерке никогда не предстает в голом виде. То есть не показывают через какие-то статистические данные, комментариев экспертов, диаграммы, отчеты и так далее.

Проблемная ситуация в таком очерке представлена через ряд образов, которые связаны между собой. Это может быть определенный человек в проблемной ситуации. Через него и показывается развитие этой ситуации. Пытаются найти пути решения этой ситуации.

Путевой очерк

Путевой очерк близок к тревел-журналистике (путешествия). В основе лежит какой-то авантюрный сюжет или необычное приключение. Здесь идет описание путешествия, поездки или командировки.

Эссе

Эссе является спорным жанром. Ведь в нем преобладают аналитические и публицистические признаки. Поэтому его могут определить либо к художественно-публицистическим жанрам, либо к аналитическим.

Пример эссе в художественно-публицистическом жанре журналистикиПример эссе в художественно-публицистическом жанре журналистикиПример эссе как жанр журналистики

В примере идет создание тщательно проработанного образа.

Колонка

Многие колонку к жанру не относят. Они считают, что это просто место на полосе. Да, это треть страницы вертикально расположенного материала под одним авторством. Считается, что внутри этой полосы может находиться любой жанр.

Но некоторые считают, что это все же отдельный жанр. В это место как-правило, публикует один и тот же человек. Вот он и является этим жанрообразующим признаком.

Фельетон

В фельетоне осмеивалось определенное зло. Жанр не совсем популярный и очень сложный. Многие фельетонисты допускают здесь ошибки. Нужно стараться писать ясным и понятным языком для читателя. Иначе такие публикации останутся просто незамеченными.

Пример фальетона в художественно-публицистическом жанре журналистикеПример фальетона в художественно-публицистическом жанре журналистикеФельетон

Часто авторы используют сатирические и юмористические методы изложения материала.

Памфлет

В памфлете идет осмеяние различных человеческих пороков и унижение злого героя. Как правило, это маленькая информация политического характера. То есть высмеивают различных политиков и чиновников.

Пример памфлета в журналистикеПример памфлета в журналистикеПамфлет
Пародия

Пародия — это подражание или имитация кого-то. Например, высмеивание и имитация действий определенного человека. Может высмеиваться творческая манера определенных артистов, поведение некоторых политиков и так далее.

Пародия в художественно-публицистическом жанре журналистикиПародия в художественно-публицистическом жанре журналистикиПример пародии в журналистике
Сатирический комментарий

В сатирическом комментарии идет высмеивание того феномена, который привлек автора. Очень часто высмеиваются различные нелепые действия чиновников, политиков или звезд. Как правило, их действия могут вызывать общественный резонанс.

Также может быть и информационный повод. Например, обсуждение высказываний людей. Сначала публикуется высказывание какого-то человека, а потом идет комментарий автора о данной информации.

Пример сатирического комментария в журналистикеПример сатирического комментария в журналистикеСатирический комментарий
Житейская история

Отличие от мини-истории состоит в том, что здесь присутствует полнота и насыщенность информации. Здесь описываются различные истории из жизни людей. Например, их поступки или определенные ситуации.

В главной роли тут находится фантазия автора. Она рождает несуществующие ситуации и доводит их до реально возможных. Например, часто используются неожиданные повороты событий героя.

Пример житейской истории в художественно-публицистическом жанре журналистикиПример житейской истории в художественно-публицистическом жанре журналистикиЖитейская история
Легенда

В легенде используется вымысел. Но она также может содержать и реальный исторический факт. Легенда может привязываться к определенному месту, личности или событию.

Легенда как художественно-публицистический жанр в журналистикеЛегенда как художественно-публицистический жанр в журналистикеПример легенды
Эпитафия

В эпитафии рассказывается про умершего человека. Но основное внимание идет не на смерть человека, а на его достоинства. Тут идет своего рода, оценка умершего человека.

Пример эпитафии в художественно-публицистическом жанре журналистикиПример эпитафии в художественно-публицистическом жанре журналистикиПример эпитафии

На этом все!

Теперь вы знаете, какие бывают виды и основные жанры в журналистике. Также мы рассмотрели их описание и примеры.

Author: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *