Стилі текстів – РМ № 5. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення (оповідання, стаття, повість, п’єса, нарис, замітка, вірш, байка), різноманітних жанрів фольклору. Сприймання в прочитаному тексті різноманітної аргументації під час обговорення певної проблеми; також прямо вираженої спонукальної інформації. Вивчальне читання (практично). Робота з книжкою: передмова в книжці — Українська мова 8 клас — Розробки уроків

Які бувають стилі тексту?

Найчастіше ми інтуїтивно, не замислюючись,використовуємо різні стилі тексту. Влаштовуючись на роботу, пишемо заяву в офіційно-діловому стилі; для спілкування на просторах інтернету, безумовно, користуємося розмовною; а роблячи курсові та дипломні роботи, ніяк не обійтися без наукового стилю. У статті ми з вами докладніше розглянемо, які бувають стилі тексту і в яких випадках кожен з них використовується.

стилі тексту

Їх усього п’ять:

 • розмовний;
 • художній;
 • публіцистичний;
 • науковий;
 • Офіційно-діловий.

Кожен з них повинен застосовуватися у відповідних випадках.

Опис стилів тексту

 • Розмовний стиль, як уже згадувалося,використовується при неформальному спілкуванні. Тут ви користуєтеся просторічними виразами зі свого лексикону, намагаєтеся передати емоції. Листування з друзями і родичами, спілкування на форумах — це все текст розмовного стилю, його приклади ви зустрічаєте щодня навіть в коротких смс-повідомленнях.
 • Художній стиль — це стиль мови, якийвикористовується в художній літературі. Як правило, в наступні роки рідко хто до цього стилю повертається — він доречний лише в художніх книгах, поемах, оповіданнях для забарвлення переданих емоцій в більш яскраві кольори. Художній стиль може містити в собі ознаки всіх інших стилів тексту.
 • Публіцистичний стиль також надаєемоційне забарвлення тексту, але використовується для впливу на людину, щоб викликати його реакцію — позитивну або негативну. Відрізняється послідовним і логічним викладом фактів, їх оцінки. Публіцистичний стиль мовлення використовується засобами масової інформації.
 • Науковий стиль використовується в навчальній літературі,наукових роботах і так далі. Відрізняється від інших спеціальними професійними термінами. Особливість стилю також в точності описів, визначень.
 • Використовується в повсякденному житті частіше, ніжпубліцистичний, художній і науковий, діловий стиль тексту. Приклади, де зустрічається офіційно-діловий стиль: всілякі інструкції, оголошення, накази та інші документи. З його допомогою ми можемо просто і без емоцій передати офіційну інформацію.

Однак не завжди можна однозначно визначити, доякого стилю належить той чи інший текст. Наприклад, публіцистичний стиль може тісно переплітатися з розмовною. Це допомагає автору знайти контакт з читачем, звертатися до читача, як до знайомого. А науковий стиль може бути об’єднаний з офіційно-діловим.

Як визначитися зі стилем тексту?

Якщо вам необхідно написати текст, але ви не можете визначитися, який стиль буде доречний, дійте згідно з рекомендаціями, наведеними нижче:

 • Дайте відповідь на питання: мета написання тексту;
 • Подумайте, наскільки буде доречна та чи інша манера опису і виберіть найбільш підходящу;
 • Пишіть в найкращому жанрі стилю, який вибрали.

Отже, ми розглянули всі 5 стилів тексту іознайомилися з особливостями кожного з них. Щоб вибрати правильний стиль для викладу своїх думок, зверніть увагу на мету майбутнього тексту і мовну ситуацію, в якій він буде використовуватися. Так, науковий стиль доречний на навчанні і в науковому середовищі; офіційно-діловий — на роботі і в сфері документації; розмовний — при спілкуванні з близькими і знайомими; публіцистичний — у сфері ЗМІ, на ораторських виступах; художній — в художній літературі.

Текст у процесі спілкування. Реферат – Освіта.UA

Поняття про текст. Типи тексту. Композиція тексту. Стилі тексту

1. Поняття про текст

Текст (від лат. textus — «тканина, сплетіння, з’єднання») виникає й існує тільки у процесі спілкування; це мовна одиниця, утілення комунікативного акту; це послідовність вербальних знаків.

Б. Н. Головін визначає текст як словесне усне чи писемне досягнення, що становить собою єдність якогось більш-менш завершеного змісту і форми, що формує і виражає цей зміст.

Таким чином, основними ознаками тексту є:

 • Членимість. Текст складається з декількох речень, являє собою комунікативну одиницю вищого рангу, у порівнянні з реченням. Однак це положення є дискусійним: репліку в діалозі деякі дослідники вважають текстом.
 • Значеннєва цілісність досягається тоді, коли добір матеріалу підкоряється задачі передати основну думку. Тобто, речення тексту повинні поєднуватися темою й ідеєю.
 • Зв’язність полягає в тім, що текст складається з речень, зв’язаних між собою за змістом і формально — за допомогою мовних засобів: повторюваних слів, особових і вказівних займенників, синонімів, антонімів, сурядних сполучників і т. п.

2. Типи тексту

Сторіччя розвитку мови, мислення виробили найбільш експресивні, ощадливі й точні способи, схеми, словесні структури для розв’язання задач, що ставить перед собою мовець. Тому здавна виділяють такі компоненти монологічного мовлення, як опис, оповідання, роздум, які у лінгвістиці прийнято називати функціонально — значеннєвими типами тексту, що підкреслює їхню залежність від мети і змісту висловлення. Цей розподіл, який знаходимо ще у риториках X1X століття, є умовним.

На практиці, у виступі типи тексту чергуються, додаючи мовленню розмаїтості. Опис розкриває ознаки предмета, його тимчасові характеристики чи постійні властивості, якості, стани. Текст цього типу ніби відповідає на запитання: «Який предмет?» Найчастіше опис — це статична картина, що з’являється одно-моментно. Різновидом опису в офіційно-діловому мовленні виступає характеристика, різновидом якої вважається технічний опис.

Оповідання розкриває тісно зв’язані між собою події, явища, дії, які об’єктивно відбувалися в минулому. Даний тип тексту представляє світ у динаміці: «Що відбулося?»

     

Роздум має на меті досліджувати предмети чи явища, розкрити їхні внутрішні ознаки шляхом аргументації, установлення причинно – наслідкових відношень. З логічної точки зору роздум — це ланцюг висновків, демонстрація на яку-небудь тему, викладених у послідовній формі. Таке розкриття світу в його причинно – наслідкових зв’язках — це відповідь на питання: «Чому?» Варіантом роздуму вважають визначення і пояснення, що існують у наукових текстах, у мові масової комунікації.

Логіка мислення вимагає, щоб у будь-якім роздумі містилися частини: теза – основна думка, яку треба довести; обґрунтування висловленої думки за допомогою аргументів, доказів.

Сукупність аргументів — положень, істинність яких перевірена і доведена практикою — називається аргументацією.

Аргументи поділяють на 2 види:

 • Аргументи до документів. Це факти, установлювані шляхом спостереження, досвіду, цифровий чи статистичний матеріал, документи, доведені положення і т. д.
 • Аргументи до людини. Це посилання на висловлення, думки авторитетних людей: учених, письменників, суспільних діячів, фахівців; привертання уваги до достоїнств і недоліків, смаків опонента; виклик жалості і співчуття.

Аргументи першого виду націлені на те, щоб довести, тобто установити істинність тези, а другого — на те, щоб переконати — зробити слухачів однодумцями, посилити впевненість, що істинність тези доведена. Основа переконливості мовлення — доказовість, але важливу роль відіграє риторична майстерність: пафос, манери, голос і т. д.

3. Композиція тексту

Композиція (лат. compositio — «складання, твір») — це розташування всіх частин тексту закономірним, мотивованим змістом і задумом.

Найбільш розповсюдженою класичною структурою тексту вважається така, що включає в себе: вступ, головну (основну) частина, висновок. Цю структуру часто мають інформаційна промова, доповідь. Привітальна, торгова промова у наш час відрізняються вільною композицією, що багато в чому визначається ситуацією й адресатом.

У ході експериментів було встановлено, що запам’ятовується і засвоюється найкраще те, що дається на початку чи наприкінці повідомлення, це пояснюється дією так званого психологічного закону «краю». Тому важливо продумати зміст вступу і висновку.

Задача вступу — підготувати слухачів до сприйняття теми. На думку досвідчених ораторів, варто відразу привернути увагу аудиторії. «Гачків, що зачіпають» (А. Ф. Коні), існує безліч: цікавий чи навіть несподіваний приклад; прислів’я, приказка, крилате вислів, цитата; розповідь про події, що мають відношення до теми виступу; питання, що дозволяють спонукати слухачів до активної розумової діяльності.

Висновок повинен бути коротким, стислим. У ньому, як правило, підводяться підсумки сказаного, робляться узагальнення; коротко повторюються основні положення, підкреслюється головна ідея і важливість для аудиторії розглянутої теми; намічаються шляхи розвитку висловлених думок; ставляться нові задачі, окреслюються перспективи, звучить запрошення висловити свою думку, посперечатися.

Сучасні оратори використовують методи викладу матеріалу головної частини, що сформувалися на базі багатовікової практики:

 • 1) Індуктивний метод — аналіз матеріалу від часткового до загального, від конкретних фактів до висновків.
 • 2) Дедуктивний метод — міркування від загального до часткового, висування яких-небудь положень, а потім роз’яснення їхнього змісту на прикладах.
 • 3) Східчастий метод — послідовний виклад одного питання за іншим. Розглянувши проблему, автор тексту, уже більше до неї не повертається.
 • 4) Історичний метод — подача матеріалу в хронологічній послідовності, наприклад, на історичні чи біографічні теми.
 • 5) Концентричний метод — повідомлення ведеться навколо головної проблеми, єдиного центра. Мовець аналізує предмет з усіх боків, за допомогою різних визначень (прикладів, пояснень і т. п.), переходячи від загального розгляду до більш глибокого.
 • 6) Метод аналогії — зіставлення різних явищ, подій, фактів, подібних між собою.
 • 7) Метод контрасту побудований на основі порівняння полярних, віддзеркалюючих один одного предметів, проблем, явищ, їх протиставлення.

Використання різних методів в одному монолозі дозволяє зробити його основну частину оригінальною, нестандартною.

4. Стилі тексту

Будь-який текст можна віднести до того чи іншого стилю. Під

стилем (від грецьк. stulos — «паличка для письма») звичайно розуміють різновид літературної мови, що виконує певну функцію в спілкуванні. Тому стилі називаються функціональними. Функції можуть бути різними, тому диференціація стилів ґрунтується на різних підставах. Так, при орієнтації на відповідні сфери людської діяльності (наука, законодавство і діловодство, політика) виділяються «обслуговуючі» їх стилі — науковий, офіційно — діловий, публіцистичний. Усі вони призначені для передачі досить складного змісту і використовуються в офіційному спілкуванні, дуже часто — у писемній формі.

Прагнучи підкреслити цю особливість, три названих вище стилі поєднують, називаючи книжними. Їм протипоставлений розмовний стиль, що використовується у повсякденному спілкуванні, переважно в усній формі. Різновидами цього стилю є літературно — розмовний – мовлення освічених людей у навчальних закладах, на виробництві, у закладах культури; ораторський (усне публічне мовлення) — виступи на теми інтелектуального, ділового характеру; размовно — побутовий – мовлення у невимушеній, домашній обстановці, на відпочинку, на вулиці.

Мова художньої літератури, на думку дослідників, синтезує елементи всіх перерахованих стилів.

Функціональні стилі

«Обличчя» кожного стилю визначають домінуючі стильові риси, характерні мовні засоби.

Своєрідні комунікативні якості наукового стилю — логічність, доказовість, узагальненість, неемоційність. Мовлення характеризується наявністю книжних слів з узагальненим і абстрактним значенням типу: позначення, функція, досвід, процес; наукових термінів: адвербіалізація, імплікація, дискурс. Використовуються дієслова у формі 3 особи теперішнього часу із семантикою «постійної дії»: кислота роз’їдає; скорочення і т. п. Замість займенника однини «я» уживається множинне — «ми». Речення наукового мовлення ускладнені, поширені, повні. Стиль призначений для повідомлень теоретичного характеру, пояснення причин явищ.

У висловленнях офіційно — ділового стилю передаються точні дані, що мають практичне значення у сфері управління суспільством на всіх його рівнях. Цьому стилю властиві чіткість, беземоційність, стандартність. Типові мовні засоби з офіційним забарвленням: розкрадання, іменований, довести до відома й інші; іменники з суфіксами — ані, — івк, — ств, — ість (дані, указівка, відповідальність), дієслова в початковій формі (запропонувати, скасувати і т. д.). Слова використовуються у прямих значеннях.

Публіцистичний стиль вирішує задачу не просто повідомлення інформації, а певного впливу на думки і почуття людей. Для нього характерні особлива виразність і емоційність, тому поширені образотворчі засоби — епітети, метафори, порівняння, інверсія і т. п.

Усне публіцистичне (ораторське) мовлення, літературно — розмовний стиль поєднують елементи книжного і розмовного стилів, займають проміжне положення між ними. При цьому ораторське мовлення — більш суворий варіант літературної мови.

Домінуючі риси розмовного стилю — неповнота висловлювань й емоційність — обумовлені «усністю» контакту, мета якого — обмін враженнями, новинами, почутими чи побаченими. Мовлення цього стилю відрізняється вживанням розмовних слів і висловів, емоційно — оцінних лексем (вечірка, світленький, будиночок, я тобі виїду). Речення розмовного мовлення прості, неповні, непоширені.

Функціональні стилі реалізуються у відповідних мовних жанрах. Так, до наукового відноситься стаття, реферат, монографія, до розмовно — побутового — розмова, бесіда, суперечка і т. д.

Література

 1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. — М.: Наука, 1991. — 299 с.
 2. Атватер Й. Я Вас слушаю… Советы руководителю, как правильно слу-шать собеседника: Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1984. — 112 с.
 3. Афанасьев В. Г. Мир живого: системность, зволюция й управление. — М.: Политиздат, 1986. — 334 с.
 4. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управлення. — Харьков: Фортуна-Пресс, 1998. — 464 с.
 5. Блейк Р., Моутон Дж. С. Научные методи управлення / Пер. с англ. — К., 1996. — 247 с.
 6. Буева Л. П. Человек, деятельность, общение. — М.: Мысль, 1978. — 216 с.
 7. Бурлачук Л. Ф., Келесі М. Про критерії розвитку особистості // Вісник Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. — Вип. 2. — К., 1996. — С. 90—93.
 8. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. — М.: Дело, 1991. — 312 с.
 9. Возняк Л. С. Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності: Автореферат дис. канд. пси-хол. наук. — К., 2000. — 19 с.
 10. Грейсон Дж. К., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. Пер. с англ. — М., 1991. — 319 с.
 11. Демб А., Нойбауер Ф. Ф. Корпоративне управління: Віч-на-віч з парадоксами: Пер. з англ. — К.: Основи, 1997. — 302 с.
 12. Дип С., Сесмен Л. Верный путь к успеху: 1600 советов менеджерам / Пер. с англ. — М.: Вече, 1995. — 384 с.
 13. Драккер П. Управление, нацеленное на результат Пер. с англ. — М.: Технолог, школа бизнеса, 1994. — 200 с.


02.07.2012

Види текстів. Види і жанри текстів

Кожен з нас напевно щодня має справу здрукованим і рукописним текстом в найрізноманітніших проявах, будь то реклама на придорожніх банерах або ж чек з переліком товару в магазині. Повний різноманітних тонкощів і варіантів, він, без применшення, від початку часів допомагав становленню суспільства в цілому і окремих його представників зокрема. Але які види текстів бувають, що вони являють собою і що за думки здатні донести? Про це поговоримо докладніше.

Загальний погляд

Споконвіку рукописна передача даних в будь-якомупрояві, будь то ієрогліфічна в’язь, виклад думок пером на паперових сторінках або навіть прості картинки на стінах печери, служила важливим підмогою і головною, нарівні з навичками вербального спілкування, одиницею передачі інформації. І хоча різні типи і види текстів сягають корінням в глибоку старовину, саме слово «текст» як термін з’явилося в нашому побуті порівняно недавно. У своєму нинішньому вигляді воно означає ряд пов’язаних між собою логічно і стилістично пропозицій, розташованих в конкретній послідовності і складових осмислене твір.

Одним з основних елементів побудови такоготексту вважається стилістична цілісність, що при різних цільових напрямках документів створює найрізноманітніші види стилів тексту і його смислового насичення.

типологія

Спочатку текст був покликаний передативраження або думки автора про навколишнє його дійсності, події та людей. Залежно від вищеназваних елементів можна виділити три ключових текстових типу:

 1. Оповідання — це смислове описщо відбувається, побудоване в чіткій логічній послідовності і часто поділене на кілька окремих композиційних елементів, як то: зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка. Саме розповідний стиль включає в себе різні види художніх текстів.
 2. Міркування — тип тексту, що передає думки авторащодо якогось конкретного питання, спроба довести або спростувати будь-що, вибудувати логічний ланцюжок з тез, аргументів і виведення. До даного стилю відносяться деякі види наукових текстів.
 3. Опис — погляд з боку і прагнення описати основні ознаки будь-яких подій, явищ або живих істот. Описами зазвичай насичуються найрізноманітніші види, жанри текстів.
Вищевикладені варіанти заклали фундамент сучасного уявлення про роботу з творами різних жанрів.

стилістика

Текст як такої підрозділяється, крім трьох основних типів, на різні стилістичні базиси.

Збудовані за чіткими законами і правилами, вони визначають напрям викладається думки, її цільову аудиторію і робочу структуру. Що в той же час формує основні стилістичні види текстів:
 1. Тексти наукового стилю — строгий, сухий набір знеособлених пропозицій, збудований на розгляді і обмірковуванні порушеної теми. Найчастіше простежується велика кількість специфічної термінології.
 2. Художній стиль — протилежність першогостилю. Пропонує безліч стилістичних прийомів для вираження думок автора, його фантазій і почуттів. Подібні тексти зазвичай прості для сприйняття, в залежності від підходу письменника можуть звертатися як до простонародним виразами, так і до певного сленгу.
 3. Розмовний — варіант, що прийшов з повсякденного спілкування і не має на увазі нічого зайвого понад розмовної лексики.
 4. Публіцистичний — інформаційний стиль, покликаний донести до читача якесь звістка або описати подію в максимально ємних і дохідливих формах.
 5. Офіційно-діловий — конкретика, великоваговіформи побудови речень і абсолютний офіціоз, необхідні для робочих документів і підкреслюють строгі види текстів. Приклади таких можна знайти в правової та ділової області.

літературний текст

Винахід друкарських верстатів і можливостіпередавати друкований склад в маси дозволило середньостатистичним громадянам різних держав отримати величезний вибір різноманітної літератури на рідній мові. Книги технічного характеру, наукові та навчальні, представники жанру художньої лірики і прози — в даний час ми не уявляємо без них свого життя, сприймаючи різноманітні види текстів як даність. Що, втім, не применшує важливості і цінності паперових джерел знань, які хоч і поступаються новим цифровим побратимам, але все ж наполегливо тримають свою позицію в бібліотеках усіх мастей і форм.

Жанри літературного тексту

Створюваний століттями літературний текст увібравв себе основні думки і бажання людства, що розвивається, включивши в себе як всілякі види художніх текстів, так і роботи технічного спрямування. Так чи інакше, все це можна поділити на кілька окремих жанрів, кожен з як

Приклад розмовно-побутового стилю:

Самостійна робота

з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

студентки 221 групи

Вакульчук Анни

 1. Наведіть письмово приклади усіх функціональних стилів (підстилів) сучасної української мови з урахуванням професійної спрямованості.

У сучасній українській літературній мові виділяють такі стилі:

 1. Розмовно-побутовий;

 2. Розмовно-офіційний;

Пішли горі селом. Батько нічого і Гриць нічого. Аж прийшли перед просторий старий будинок під соломою, з комином наверха. До того будинку йшло багато хлопців, таких як Гриць, або й більших. Поза будинком по городі ходив пан у камізельці.

— Грицю!- сказав батько.

— Га!- сказав Гриць.

— Видиш оту хату?

— Видзу.

— Пам’ятай собі, се школа.

Ба,- сказав Гриць.

— Сюди будеш ходити вчитися.

— Ба,- сказав Гриць. (І.Франко)

Приклад розмовно-офіційного стилю:

Софіє Іллівно, скажіть, будь ласка, чи готові документи для митниці?

Не цілком. Чекаємо останні дані з четвертої філії.

Зателефонуйте до наших філій і запросіть усіх керівників відділів прибути наступного четверга о 15. 00 до мене з результа­тами планової інвентаризації.

Гаразд, Євгене Ігоровичу. У приймальні чекає начальник відділу кадрів.

Запросіть. Хай заходить.

До речі, Євгене Ігоровичу, вам сьогодні о 15. ЗО слід бути у міськвиконкомі.

Дякую. Я про це пам’ятаю. Викличте, будь ласка, на 15. 00 машину та підготуйте звітну документацію за другий квартал поточного року.

Книжні стилі:

1.) науковий;

2.) офіційно-діловий;

3.) публіцистичний;

4.) художній;

5.) конфесійний

Приклад наукового стилю:

Податки — одна з найважливіших фінансових категорій. Історично це найдавніша форма фінансових відношень між державою та членами суспільства. Саме виникнення держави призвело до появи платежів і внесків до державної казни для фінансового забезпечення виконання державою її функцій. Основою всієї господарчо-фінансової діяльності підприємства є отримання прибутку.

Прибуток — це економічна категорія госпрозрахункового підприємства та його структурних одиниць. Він є самим головним джерелом обов’язкових відрахувань у бюджет, джерелом формування фондів підприємства, його госпрозрахункових одиниць.

Приклад офіційно-ділового стилю:

Стаття 10.

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Приклад публіцистичного стилю:

Результати загальнонаціонального соціального дослідження «Земельна реформа», проведеного Центром соціальних експертиз Інституту соціології Національної академії наук, були несподіваними. При досить консервативній суспільній свідомості (всього 20 відсотків селян хочуть господарювати на своїй землі) кількість прихильників земельної реформи з позаторішніх 22 відсотків зросла до 38 у минулому році.

Приклад художнього стилю:

Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба: «Хто нашої й смерті догляне, що в нас дітей нема?». От баба й просить діда:

— Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати; от буде мені хоч забавка! (Нар.тв.)

2. Стилі та жанри української літературної мови

Користуючись мовою в своєму повсякденному житті, люди залежно від потреби вдаються до різних мовних засобів. Відповідь на практичному занятті відрізняється від виступу на зборах. Коли студент пише твір, він старанніше добирає слова й будує речення, ніж тоді, коли пише приватного листа. Залежно від змісту й мети висловлювання, а також від індивідуальної манери та уподобань у процесі мовлення відбуваються певний добір і комбінування найпридатніших і найпотрібніших саме для цієї мовної ситуації співвідносних варіантів форм, слів, словосполучень, конструкцій речень тощо. Отже, художній твір (новела, оповідання), наукова стаття, наказ керівника установи, протокол, написані однією мовою, відрізняються набором мовних засобів, специфічними особливостями у мовному оформленні. Таке розрізнення називається стилістичною диференціацією мови.

У літературі й взагалі у мистецтві стиль означає певну єдність художніх образів і форм їх вираження. Стиль означає також спосіб, прийом, метод певної діяльності.

В українській літературній мові звичайно виділяють п’ять функціональних стилів:

Кожний зі стилів має свої характерні ознаки й реалізується у властивих йому жанрах.

Основні ознаки стилів та їх жанрів можна подати у вигляді таблиці.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізується

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлення

Сфера спілкування

Форма реалізації стилю

Мовні особливості стилю

Розмовний

обмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи подання допомоги, виховний вплив

побутові стосунки з родичами, друзями, знайомими

діалог

широко використовуються побутова лексика, фразеологізми, емоційно забарвлені й просторічні слова, звертання, вставні слова, неповні речення тощо

Науковий

дисертація, монографія, стаття, підручник, лекція, відгук, анотація

повідомлення про результати наукових досліджень

наука, техніка, освіта

монолог

характерні мовні засоби: терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксичні конструкції; повні речення; логічність, точність, обґрунтованість викладу

Офіційно-діловий

закон, кодекс, статут, наказ, указ, оголошення, доручення, розписка, протокол, акт, інструкція, лист тощо

регулювання офіційно-ділових стосунків

офіційно-ділові стосунки

монолог (діалог)

переважають стилістично нейтральні мовні засоби: стандартна канцелярська лексика, складні речення, немає емоційно забарвлених слів; виклад гранично точний

Публіцистичний

виступ, нарис, публіцистична стаття, памфлет, фейлетон, дискусія

обговорення, відстоювання та пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку

громадсько-політичне життя

монолог (діалог)

використовуються суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова, риторичні запитання, вигуки, повтори; тон мовлення пристрасний, оцінний

Художній

трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість, поема, вірш, байка

різнобічний вплив на думки й почуття людей за допомогою художніх засобів

мистецтво слова

монолог

застосовуються всі мовні засоби, особливо широко — слово в переносному значенні

Лекція 3 Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

План

 1. Функціональні стилі сучасної української мови та сфера їх застосування.

 2. Основні ознаки функціональних стилів.

 3. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

 4. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності

1. Функціональні стилі сучасної української мови та сфера їх застосування

Використовуючи мову у найрізноманітніших сферах суспільного життя, люди вдаються до різних мовних засобів. Відповідь на занятті відрізняється від виступу на зборах, написання приватного листа відрізняється від написання твору. Залежно від змісту і мети висловлювання у процесі мовлення відбувається певний добір і поєднання мовних одиниць. Мистецтво добирати й ефективно використовувати систему мовних засобів з конкретною метою визначає рівень культури мовлення людини і загальний рівень духовної культури нації.

Стиль (від латин. stilus – паличка для письма). Стиль літературної мови – різновид мови (її функціональна підсистема), що характеризується відбором таких засобів із багатоманітних мовних ресурсів, які найліпше відповідають завданням спілкування між людьми в даних умовах. Це своєрідне мистецтво добору й ефективного використання системи мовних засобів із певною метою в конкретних умовах й обставинах. Д. Свіфт влучно зауважив, що стиль – це власне слова на власному місці.

Термін “стиль мовлення” слід розглядати як спосіб функціонування певних мовних явищ. Розрізнення стилів залежить безпосередньо від основних функцій мови – спілкування, повідомлення, впливу.

Сучасна літературна українська мова має розгалужену систему стилів, серед яких: розмовний, художній, науковий, публіцистичний, офіційно-діловий, конфесійний (релігійний) та епістолярний.

У межах кожного функціонального стилю сформувалися свої різновиди – підстилі – для точнішого й доцільнішого відображення певних видів спілкування та вирішення конкретних завдань.

Стилі та підстилі

Розмовний: побутовий, світський.

Художній: епічний, ліричний, драматичний, комбінований.

Науковий: власне науковий, науково — навчальний, науково-популярний.

Публіцистичний: стиль засобів масової інформації, художньо-публіцистичний, науково-публіцистичний.

Офіційно-діловий: законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський.

Конфесійний: стиль проповіді, стиль богословської літератури.

Епістолярний: стиль листування.

Для виділення стилів мовлення важливе значення мають форми мови – усна й писемна, розмовна і книжна. Усі стилі мають усну й писемну форми, хоча усна форма більш притаманна розмовному стилю, а іншим – переважно писемна.

Структура текстів різних стилів неоднакова, якщо для розмовного стилю характерний діалог (полілог) то для інших – переважно монолог. Відрізняються стилі мовлення й багатьма іншими ознаками. Але спільним для них є те, що вони – різновиди однієї мови, представляють усе багатство їх виражальних засобів і виконують важливі функції в житті суспільства – забезпечують спілкування в різних його сферах і галузях.

Розмовний стиль мовлення — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Розмо́вний стиль мо́влення — це стиль, який використовується в усному повсякденному спілкуванні у побуті, у родині.

Основне призначення розмовного стилю  — бути засобом невимушеного спілкування, живого обміну думками, з’ясування побутових стосунків.

У розмовному стилі відсутній попередній відбір мовного матеріалу. Вживаються разом із нейтральною лексикою, стилістично знижені мовні засоби: фразеологізми, діалектизми, жаргонізми тощо. Часто вживаються в розмовній мові вигуки, частки, вставні слова, неповні речення, повтори, неузгоджені словосполучення тощо[джерело?].

У розмовній мові велику роль відіграють невербальні засоби спілкування: міміка та жестикуляція.

Сфера використання розмовного стилю — усне повсякденне спілкування в побуті, у родині.

Основне призначення — бути засобом впливу й невимушеного спілкування, жвавого обміну думками, судженнями, оцінками, почуттями, з’ясування виробничих[джерело?] і побутових стосунків.

Слід розрізняти неформальне й формальне спілкування. Перше — нерегламентоване, його мета і зміст значним чином визначаються особистими (суб’єктивними) стосунками мовців. Друге — зумовлене соціальними функціями мовців, отже, регламентоване формою і змістом.

Якщо звичайне спілкування попередньо не планують, не визначають його мету і зміст, то ділові контакти передбачають їх попередню ретельну підготовку, визначення змісту, мети, прогнозування можливих висновків, результатів.

У повсякденній розмові мовці можуть зачіпати різні, здебільше не пов’язані теми, отже, їхнє спілкування має довільний інформативний характер.

Особливості розмовного стилю[ред. | ред. код]

Основні ознаки:

 • безпосередня участь у спілкуванні,
 • усна форма спілкування,
 • неофіційність стосунків (неформальна),
 • невимушеність спілкування,
 • непідготовленість до спілкування (неформальна),
 • уживання несловесних засобів (логічних наголосів, тембру, паузи, інтонації),
 • уживання позамовних чинників (ситуація, поза, рухи, жести, міміка),
 • емоційні реакції,
 • потенційна можливість відразу уточнити незрозуміле, закцентувати головне.

Основні мовні засоби:

 • емоційно-експресивне забарвлення (метафори, порівняння, синоніми тощо.),
 • суфікси суб’єктивного оцінювання (зменшено-пестливого забарвлення, зниженості),
 • прості, переважно короткі речення (неповні, обірвані, односкладові),
 • часте вживання різноманітних займенників, дієслів із двома префіксами (попо-, пона-, поза-),
 • специфічні фразеологізми, фольклоризми, діалектизми, просторічна лексика, скорочені слова, вигуки тощо,
 • заміна термінів розмовними словами (електропотяг — електричка, бетонна дорога — бетонка, залікова книжка — заліковка).


Розмовний стиль має два підстилі:

 • розмовно-побутовий,
 • розмовно-офіційний.

Типові форми мовлення — усні діалоги та полілоги.

Норми розмовного стилю встановлюються не граматиками, як у книжних стилях, а звичаєм, національною традицією — їх відчуває і спонтанно обирає кожен мовець.

 • (укр.) Рецензенти: Тельпуховська Ю. М. Каширіна Т. Г., укладач Попко О. Г. Українська мова. Практичний довідник. — Харків: ФОП Співак Т. К., 2008. ISBN 978-966-8896-85-9
 • (укр.) Іванова І. Б., Дейнека Н. П., Кондрашенко Г. П. Українська мова. Навчальний посібник для школярів, абітурієнтів та студентів. Шанс. — Харків: Парус, 2005. ISBN 966-8482-12-3
 • (укр.) Микола Зубков Сучасне ділове мовлення. — Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2007. ISBN 978-966-343-728-6
Літературна мова
та діалекти
Установи, що регулюють
українську мову
Класифікація, місце
серед слов’янських мов
Історія
Сучасний стан
Фонетика
Графіка
Морфологія
Морфеміка
Словотвір
Синтаксис
Лексикологія і лексикографія
Пунктуація
Стилістика
Помітні мовознавці
Пам’ятки
Інше

Author: admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о